logo bip.gov.pl

 Urząd Miasta Wojkowice

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Strona główna / Ogłoszenia
1.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na najem pomieszczenia przeznaczonego pod działalność medyczną (przy ul. PCK 1 w Wojkowicach)

 

       Wojkowice, dn. 21 stycznia 2016 r. 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU  KONKURSU OFERT

 

NA  NAJEM  POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO POD DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNĄ 

(przy ul. PCK 1 w Wojkowicach)

 

Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego  konkursu ofert na najem pomieszczenia pod działalność medyczną (przy ul. PCK 1 w Wojkowicach) wyłoniono następującego oferenta:

 

Jacek Welon PHU ORT – MED

przy ulicy Zwycięstwa 30, 42-500 Będzin

NIP 6540004157,   REGON 271748211

 

Ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZOZ Wojkowice, stronie internetowej Urzędu Miasta Wojkowice oraz stronie internetowej ZOZ .

 

Podpisy członków komisji konkursowej:

 

1. Beata Górniak – przewodnicząca komisji

 

2. Bożena Nowakowska  - członek komisji

 

Zatwierdził:    Jerzy Podleżyński – Kierownik  ZOZ 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Jerzy Podleżyński
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2016-01-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-26
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-26 09:17

rejestr zmian publikacji »

2.

Obwieszczenie stare znaki: WOŚ.6220.1.2015; WGKiOŚ.6220.3.2015 nowy znak: WIO.6220.2.2015


  O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Wojkowice   Na podstawie art. 79, art. 29 i art. 30, zgodnie z art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o prowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia opisanego w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na lokalizacji hali namiotowej wraz z instalacją do odzysku odpadów niebezpiecznych (drewna impregnowanego) zlokalizowanej w Wojkowicach przy ul. Morcinka (działka nr 2145/7).
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2016-01-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-13
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-13 09:17

rejestr zmian publikacji »

3.

Obwieszczenie WOOŚ.4235.9.2015.JB z dnia 28 września 2015

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

WOOŚ.4235.9.2015.JB z dnia 28 września 2015


Załączniki: Rozmiar:
395.148 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-10-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-10-07
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-07 14:48

rejestr zmian publikacji »

4.

Obwieszczenie WOOŚ.4235.9.2015.JB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

WOOŚ.4235.9.2015.JB z dnia 28 września 2015

 


Załączniki: Rozmiar:
316.588 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-10-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-10-06
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-06 12:51

rejestr zmian publikacji »

5.

Obwieszczenie WOOŚ.4201.2.2013.KC.36

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

WOOŚ.4201.2.2013.KC.36 z dnia 30 września 2015

 


Załączniki: Rozmiar:
315.896 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-10-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-10-06
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-06 12:49

rejestr zmian publikacji »

6.

Obwieszczenie WGKiOŚ.6220.3.2015

Stary znak. WOŚ.6220.1.2015
Nowy znak WGKiOŚ.6220.3.2015                                                         Wojkowice, dn. 18.09.2015r.
O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Wojkowice
 
Na podstawie art. 79, art. 29 i art. 30, zgodnie z art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.),
 
zawiadamiam
o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia opisanego w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na lokalizacji hali namiotowej wraz z instalacją do odzysku odpadów niebezpiecznych (drewna impregnowanego) zlokalizowanej w Wojkowicach przy ul. Morcinka (działka nr 2145/7).
 
W dniu 11.03.2015r. na wniosek BERCANAN Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, przy ul. Podgrodzie 1/60, reprezentowana przez Pełnomocnika – Pana Błażeja Sarzalskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji hali namiotowej wraz z instalacją do odzysku odpadów niebezpiecznych (drewna impregnowanego) zlokalizowanej w Wojkowicach przy ul. Morcinka. Planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, których realizacja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w powyższej sprawie jest Burmistrz Miasta Wojkowice. Przed wydaniem decyzji, Burmistrz uzgadnia warunki realizacji ww. przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz zasięga opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 29 cyt. ustawy w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
Z niezbędną dokumentacją sprawy, którą stanowią:
1.  wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, m.in. raportem i uzupełnieniami – ostatnie uzupełnienie złożone w urzędzie w dniu 21.07.2015r.,
2.  wymagane przez przepisy postanowienia Burmistrza Miasta Wojkowice,
3.  wymagane przez przepisy ww. stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska te są dostępne w terminie składania uwag i wniosków,
można się zapoznać od poniedziałku do czwartku w godz.: od 7:00 do 15:00, w piątki - od 7:00 do 13:00, w siedzibie urzędu, w Wojkowicach przy ul. Sobieskiego 290a, w pok. nr 14, gdzie dokumentacja ta jest wyłożona do wglądu.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1.  w formie pisemnej, na adres: Urząd Miasta Wojkowice, ul. Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice,
2.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres: sekretariat@wojkowice.pl
3.  w formie ustnej do protokołu w siedzibie urzędu, w pok. nr 14.
Wnioski i uwagi można składać, w terminie 21 dni - począwszy od dnia 22.09.2015r. do dnia 12.10.2015r. włącznie. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Miasta Wojkowice. Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski podaje się w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Burmistrz Miasta Wojkowice
mgr Tomasz Szczerba


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-09-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-09-21
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-21 09:54

rejestr zmian publikacji »

7.

obwieszczenie w sprawie przekazania dokumentacji w sprawie transgranicznej oceny

 

Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 16 września 2015 r., znak: WOOŚ.422.2.2014.EJ.2.
 
w sprawie przekazania dokumentacji w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice” realizowanego na terytorium Republiki Słowackiej.

 

 


Załączniki: Rozmiar:
301.279 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Daria Robakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-09-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-09-21
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-21 09:50

rejestr zmian publikacji »

8.

Obwieszczenie WGKiOŚ.6220.6.2015


w dniu 14.09.2015 r. Burmistrz Miasta Wojkowice wydał decyzję nr 4/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach - stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wykonanie robót naprawczych w ramach utrzymania wałów przeciwpowodziowych cieku Jaworznik w km 0+693 – 1+000 w m. Wojkowice, gm. Wojkowice, pow. będziński wraz z uproszczoną dokumentacją.”
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-09-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-09-15
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-15 12:06

rejestr zmian publikacji »

9.

Obwieszczenie WGKiOŚ.6220.6.2015


w dniu 14.09.2015 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Wojkowice nr 4/2015 - stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-09-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-09-15
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-15 11:59

rejestr zmian publikacji »

10.

Obwieszczenie


na wniosek Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, z siedzibą: ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice, reprezentowanego przez Pana Antoniego Pisulę – Właściciela Zakładu Wielobranżowego, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Majewskiego 56,  
 
w dniu 27.08.2015 r. Burmistrz Miasta Wojkowice wydał decyzję nr 3/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach - stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wykonanie robót naprawczych w ramach utrzymania wałów przeciwpowodziowych cieku Wielonka w km 0+000 – 1+100 w m. Wojkowice, gm. Wojkowice, pow. będziński wraz z uproszczoną dokumentacją.”
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
11.611 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-08-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-31
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-31 12:18

rejestr zmian publikacji »

11.

Obwieszczenie


w dniu 27.08.2015 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Wojkowice
nr 3/2015 - stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia
.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
11.489 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-08-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-31
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-31 12:15

rejestr zmian publikacji »

12.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

 


Załączniki: Rozmiar:
279.447 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Daria Robakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-08-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-24
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-24 08:39

rejestr zmian publikacji »

13.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania


Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w skrócie KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś,
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-08-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-20
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-20 13:33

rejestr zmian publikacji »

14.

OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 49 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 z późn. zm.) w skrócie KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, działając z upoważnienia Burmistrza Miasta Wojkowice
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Adrian Matusiak
Data wytworzenia informacji: 2015-08-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-07
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-07 13:08

rejestr zmian publikacji »

15.

zawiadomienie stron o zakończeniu przez RDOŚ postępowania

Zawiadomienie

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-07-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-07-16
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-16 14:23

rejestr zmian publikacji »

16.

zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-07-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-07-16
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-16 14:22

rejestr zmian publikacji »

17.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Burmistrz Miasta Wojkowice działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wojkowice,
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Agnieszka Jałowiecka
Osoba, która wprowadziła dane: Adrian Matusiak
Data wytworzenia informacji: 2015-07-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-07-07
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-07 08:32

rejestr zmian publikacji »

18.

Wykazy nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy/najmu


Burmistrz Miasta Wojkowice działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wojkowice,
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Agnieszka Jałowiecka
Osoba, która wprowadziła dane: Adrian Matusiak
Data wytworzenia informacji: 2015-07-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-07-07
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-07 08:29

rejestr zmian publikacji »

19.

Obwieszczenie


Burmistrz Miasta Wojkowice wydał postanowienie WGKiOŚ.6220.6.2015, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wykonanie robót naprawczych w ramach utrzymania wałów przeciwpowodziowych cieku Jaworznik w km 0+693 – 1+000 w m. Wojkowice, gm. Wojkowice, pow. będziński wraz z uproszczoną dokumentacją.” Powyższe zostało wydane po otrzymaniu:
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-06-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-06-18
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-18 08:01

rejestr zmian publikacji »

20.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Katowicach


Załączniki: Rozmiar:
343.481 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-06-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-06-10
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-10 14:38

rejestr zmian publikacji »

21.

Obwieszczenie


w dniu 08.06.2015 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Wojkowice
nr 1/2015 - stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-06-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-06-10
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-10 07:51

rejestr zmian publikacji »

22.

Obwieszczenie


w dniu 08.06.2015 r. Burmistrz Miasta Wojkowice wydał decyzję nr 1/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach - stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na odbudowie koryta cieku Jaworznik w km 1+000 do 2+500.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-06-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-06-10
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-10 07:50

rejestr zmian publikacji »

23.

OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 z późn. zm.) w skrócie KPA, w związku z art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Adrian Matusiak
Data wytworzenia informacji: 2015-06-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-06-02
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-02 13:05

rejestr zmian publikacji »

24.

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach


Załączniki: Rozmiar:
35.799 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Adrian Matusiak
Data wytworzenia informacji: 2015-05-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-05-28
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-28 13:16

rejestr zmian publikacji »

25.

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach


Załączniki: Rozmiar:
25.677 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-05-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-05-25
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-25 11:56

rejestr zmian publikacji »

26.

ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru ofert

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach informuje, że został rozstrzygnięty nabór ofert na realizację zadania "Warsztaty z rynku pracy" realizowanego w ramach projektu "Aktywne Wojkowice".

 

 /-/ Katarzyna Małysza

 


Załączniki: Rozmiar:
195.420 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Katarzyna Małysza
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-05-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-05-18
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-18 13:16

rejestr zmian publikacji »

27.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji


Obwieszczenie o wydaniu decyzji - o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa, przebudowa, rozbudowa obiektów budowlanych dla potrzeb prowadzenia skupu surowców wtórnych: złomu stalowego, złomu metali kolorowych, makulatury, tworzyw sztucznych oraz utworzenie punktu zbierania i przeładunku odpadów,
 
w dniu 12.05.2015r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Wojkowice nr 2/2015 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-05-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-05-13
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-13 10:49

rejestr zmian publikacji »

28.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


w dniu 05.05.2015r. na wniosek Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, z siedzibą: 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65, reprezentowanego przez Pana Romana Kwiecień - Właściciela Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego HYDROMEX, z siedzibą w Czeladzi, ul. Storczyków 26, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Wykonanie robót naprawczych w ramach utrzymania wałów przeciwpowodziowych cieku Jaworznik w km 0+693 – 1+000 w m. Wojkowice, gm. Wojkowice, pow. będziński wraz z uproszczoną dokumentacją.”
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-05-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-05-12
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-12 12:16

rejestr zmian publikacji »

29.

Ogłoszenie - nabór ofert na realizację szkolenia

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach ogłasza nabór ofert na realizację  szkolenia  pn. "Warsztaty z zakresu rynku pracy" organizowanego w ramach Projektu„Aktywne Wojkowice” realizowanego w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.1 projekt numer POKL.07.01.01-24-160/12.

 


Załączniki: Rozmiar:
403.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Katarzyna Małysza
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-05-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-05-07
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-07 14:17

rejestr zmian publikacji »

30.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

WGKiOŚ.6220.5.2015                                                                     Wojkowice, dn. 06.05.2014r.
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art. 61 § 1 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w skrócie KPA, w związku z art. 74 ust. 3, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Ooś,
zawiadamiam Strony postępowania,
że w dniu 06.05.2015r. na wniosek Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, z siedzibą: 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65, reprezentowanego przez Pana Antoniego Pisulę - Właściciela Zakładu Wielobranżowego, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Majewskiego 56, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„Wykonanie robót naprawczych w ramach utrzymania wałów przeciwpowodziowych cieku Wielonka w km 0+000 – 1+100 w m. Wojkowice, gm. Wojkowice, pow. będziński wraz z uproszczoną dokumentacją.”
W niniejszej sprawie liczba Stron postępowania przekracza 20, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Ooś, zastosowanie znajduje przepis art. 49 KPA, przewidujący powiadomienie Stron  o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
W związku z powyższym informuję Strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania uwag, czy wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Zgodnie z art. 73 § 1 KPA, Strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Na podstawie art. 41 § 1 KPA, Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.
 
Ponadto informuję, że w dniu 06.05.2015r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z siedzibą: ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, z siedzibą: ul. Kościuszki 58, 42-500 Będzin - o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego ww. przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Czynność ta została dokonana zgodnie z dyspozycją art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i ust. 3 ustawy ooś.
 
Z dokumentacją sprawy, w tym treścią ww. wystąpienia zainteresowane Strony mogą się zapoznać w Urzędzie Miasta Wojkowice, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. nr 14) – Wojkowice, ul. Sobieskiego 290a, od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 7:00 do 15:00, w piątek - od 7:00 do 13:00.  
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane Stronom do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojkowice: www.wojkowice.4bip.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wojkowice przy ul. Sobieskiego 290a w Wojkowicach, a także w rejonie planowanej inwestycji.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Burmistrz Miasta Wojkowice
mgr Tomasz Szczerba


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-05-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-05-07
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-07 13:47

rejestr zmian publikacji »

31.

Obwieszczenie


działając z upoważnienia Burmistrza Miasta Wojkowice, zawiadamiam Strony, że postępowanie dowodowe w sprawie z wniosku Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, z siedzibą: ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbudowie koryta cieku Jaworznik w km 1+000 do 2+500 – zostało zakończone.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-05-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-05-05
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-05 11:38

rejestr zmian publikacji »

32.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojkowice wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Wojkowice, dnia 21.04.2015r.
O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojkowice wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. 2015 poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39, art. 40, w związku z art. 46 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U. 2013r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Wojkowice uchwały NR V.39.2015 z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojkowice oraz o  przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące w/w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 22 maja 2015r.
 
Wnioski do w/w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta w Wojkowicach lub na adres: Urząd Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Wnioski i uwagi do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w formie:
- pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta w Wojkowicach lub na adres: Urząd Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice,
- ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Wojkowice, pok. Nr 7,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres a.jalowiecka@wojkowice.pl
                               
                                        
                                                                        Tomasz Szczerba                                                                                                           Burmistrz Miasta Wojkowice


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Agnieszka Jałowiecka
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-04-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-21
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-21 07:49

rejestr zmian publikacji »

33.

Obwieszczenie


zawiadamiam Strony postępowania
 
że w toku postępowania, prowadzonego na wniosek Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, z siedzibą: ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbudowie koryta cieku Jaworznik w km 1+000 do 2+500, w dniu 01.04.2015r. Burmistrz Miasta Wojkowice działając w ramach porozumienia, przekazał Wójtowi Gminy Bobrowniki projekt decyzji jak wyżej z prośbą o wyrażenie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-04-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-09
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-09 11:31

rejestr zmian publikacji »

34.

Obwieszczenie


zawiadamiam Strony postępowania
 
że w toku postępowania, prowadzonego na wniosek Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, z siedzibą: ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbudowie koryta cieku Jaworznik w km 1+000 do 2+500, zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta Wojkowice z dnia 18.02.2015r. w sprawie:
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-02-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-23
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-23 14:11

rejestr zmian publikacji »

35.

INFORMACJA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Wojkowice, dnia 30 stycznia 2015 roku.
 
Burmistrz Miasta Wojkowice
ul. Jana III Sobieskiego 290a
42-580 Wojkowice
woj. śląskie
 
INFORMACJA
 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko
 
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)
 
informuję
 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wojkowice na lata 2015-2020”
 
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z wnioskiem o opinię w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Wojkowice na lata 2015-2020”.
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 30 grudnia 2014 roku, znak: WOOŚ.410.637.2014.RK1 uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. Programu.
 
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach w opinii sanitarnej z dnia 12 stycznia 2015 roku, znak: NS-NZ.042.149.2014 również uznał za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego Programu.
 
Celem Programu jest redukcja ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w procesie spalania paliw na cele grzewcze, w indywidulanych budynkach mieszkalnych.
Głównymi działaniami przewidzianymi w przedmiotowym dokumencie są:
-      -   modernizacja indywidualnych systemów grzewczych na instalacje grzewcze proekologiczne,
-      -   montaż kolektorów słonecznych pracujących na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Program Ograniczania niskiej Emisji określa sposób postępowania i kierunki działań w celu poprawy jakości powietrza w odniesieniu do obszarów w granicach administracyjnych Gminy Wojkowice.
 
Prognozuje się, iż planowane zamierzenia przedmiotowego dokumentu nie będą kolidować z obszarami podlegającymi ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.), a ich zakres i skala wyklucza możliwość wystąpienia oddziaływań skumulowanych oraz transgranicznych.
 
Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), charakterystykę, lokalizację zamierzeń ujętych w Programie oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach Burmistrz Miasta Wojkowice odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu.
 
Niniejsza informacja zostaje poddana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojkowice: www.wojkowice.4bip.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wojkowice przy ul. Jana III Sobieskiego 290a  w Wojkowicach.
 
Burmistrz
mgr Tomasz Szczerba

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Daria Robakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-02-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-05
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-05 13:50

rejestr zmian publikacji »

36.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta


zawiadamiam Strony postępowania
 
prowadzonego na wniosek Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zsiedzibą: ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbudowie koryta cieku Jaworznik w km 1+000 do 2+500,że
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-01-22
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-22 09:18

rejestr zmian publikacji »

37.

Obwieszczenie

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2014 r.  WOOŚ.4240.285.2014.IŁ.2

 


Załączniki: Rozmiar:
27.904 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-01-05
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-13 08:16

rejestr zmian publikacji »

38.

OBWIESZCZENIE


prowadzonego na wniosek Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Katowicach, z siedzibą: ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbudowie koryta cieku Jaworznik w km 1+000 do 2+500, że:
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Adrian Matusiak
Data wytworzenia informacji: 2014-12-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-12-22
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-22 10:33

rejestr zmian publikacji »

39.

Obwieszczenie - zawiadomienie stron postepowania

 

stary znak: WK.ROŚ.6220.1.2014                                                               Wojkowice, dn. 30.10.2014r.
nowy znak: WOŚ.6220.1.2014
 
OBWIESZCZENIE
 
            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w skrócie KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś,
zawiadamiam Strony postępowania,
 
że w toku postępowania, prowadzonego na wniosek Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, z siedzibą: ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbudowie koryta cieku Jaworznik w km 1+000 do 2+500, zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta Wojkowice z dnia 30.10.2014r. stary znak: WK.ROŚ.6220.1.2014, nowy znak: WOŚ.6220.1.2014 dotyczące:
-    zawiadomienia o niewydaniu w wyznaczonym terminie postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, przyczynach zwłoki i wyznaczeniu nowego terminu jego wydania – do 31.12.2014r.
 
Z treścią postanowienia zainteresowane Strony mogą się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wojkowice, z siedzibą: ul. Sobieskiego 290A, Wojkowice, pok. nr 14 - od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 15:00,  w piątki od 7:00 do 13:00.
            Na postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.
            W niniejszej sprawie liczba Stron postępowania przekracza 20, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowanie znajduje przepis art. 49 KPA, przewidujący powiadomienie Stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane Stronom do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojkowice: www.wojkowice.4bip.pl, Urzędu Gminy Bobrowniki: bip.bobrowniki.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wojkowice przy ul. Sobieskiego 290a w Wojkowicach, Urzędu Gminy Bobrowniki przy ul. Gminnej 8 w Bobrownikach, a także na słupach ogłoszeniowych w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia.
 
            Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Burmistrz Miasta Wojkowice
 
mgr inż. Zofia Gajdzik

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2014-10-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-10-30
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-30 10:56

rejestr zmian publikacji »

40.

OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w skrócie KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś,
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Adrian Matusiak
Data wytworzenia informacji: 2014-08-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-14
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-14 14:03

rejestr zmian publikacji »

41.

OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w skrócie KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś,
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Adrian Matusiak
Data wytworzenia informacji: 2014-08-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-05
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-05 11:31

rejestr zmian publikacji »

42.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojkowice (zawiadomienie stron postępowania).


Stosownie do art. 49, zgodnie z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 z późn. zm.) w skrócie KPA, 
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, działając z upoważnienia Burmistrza Miasta Wojkowice,
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Artur Jagiełło
Data wytworzenia informacji: 2014-06-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-06-23
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-23 09:24

rejestr zmian publikacji »

43.

Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji


w dniu 28.05.2014r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Wojkowice
nr 1/2014 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2014-05-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-05-28
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-05 12:49

rejestr zmian publikacji »

44.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego


w dniu 14.04.2014r. na wniosek Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, z siedzibą: 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65, reprezentowanego przez Pana Mariusza Olszówkę – Zastępcę Dyrektora ds. Administracji i Zamówień Publicznych Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2014-04-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-04-22
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-22 08:11

rejestr zmian publikacji »

45.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sosnowca

 Prezydent Miasta Sosnowca podaje do publicznej wiadomości informację o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu termokatalitycznego przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych zlokalizowanego w Wojkowicach przy ul. Harcerskiej (treść obwieszczenia). Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Ryszard Łukawski
Osoba, która wprowadziła dane: Artur Jagiełło
Data wytworzenia informacji: 2014-02-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-13
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-18 14:59

rejestr zmian publikacji »

46.

Wyjaśnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko


Wyjaśnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu termokatalitycznego przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w Wojkowicach przy ul. Harcerskiej (oraz treść wezwania).
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
61.429 KB
1.198 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Joanna Frandofert
Osoba, która wprowadziła dane: Adrian Matusiak
Data wytworzenia informacji: 2013-12-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-12-18
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-18 14:19

rejestr zmian publikacji »

47.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sosnowca

Prezydent Miasta Sosnowca podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu termokatalitycznego przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych zlokalizowanego w Wojkowicach przy ul. Harcerskiej (treść obwieszczenia)


Załączniki: Rozmiar:
578.141 KB
914.975 KB
1.183 MB
2.948 MB
2.927 MB
39.153 KB
145.261 KB
1.740 MB
362.272 KB
679.823 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Sosnowca
Za treść odpowiada: Anna Dębiec
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2013-10-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-21
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-29 13:48

rejestr zmian publikacji »

48.

Lista osób wnioskujących o przydział lokalu komunalnego


Lista osób wnioskujących o przydział lokalu komunalnego - stan na dzień 30.03.2015 r.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Ilona Nowak
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2008-02-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-02-22
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-07 11:10

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj
top