logo bip.gov.pl

 Urząd Miasta Wojkowice

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Informacja o środowisku / Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
1.

Informacje ogólne

Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie.


                                            Co znajduje się w wykazie

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, składający się z kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów oraz ze spisów kart informacyjnych.

W wykazie umieszczone są dane o następujących dokumentach:

1. Wnioski (karty A) i decyzje (karty B) dotyczące: 

 • zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk da bezdomnych zwierząt,

 • czasowego odebrania okrutnie traktowanego lub zaniedbywanego zwierzęcia właścicielowi,

 • zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,

 • zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,

 • wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia  i za niszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów,

 • środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

2. Postanowienia (karty B) oraz raporty i analizy porealizacykne (karty E) dotyczące planowanych przedsięwzięć, wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.:

 • postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz o określeniu zakresu raportu,

 • uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z organami ochrony środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3. Projekty dokumentów (karta C) i dokumenty (karta D) o charakterze polityk, strategii, programów i planów w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, leśnictwa.

4. Zgłoszenia instalacji (karta H), z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia (jak przydomowe oczyszczalnie ścieków).

5. Inne dokumenty (karta I) – dotyczące stanu elementów przyrodniczych, emisji oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać negatywnie na środowisko,
wpływu stanu środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na zabytki,
działań oraz środków w szczególności administracyjnych i ekonomicznych, mających na celu ochronę środowiska, planów, programów oraz analiz finansowych, związanych z podejmowaniem rozstrzygnięć istotnych dla ochrony środowiska.


                                                      Korzystanie z wykazu


 1. Wykaz dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu: www.wojkowice.4bip.pl oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wojkowice, pokój Nr 13.

 2. Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie wykazu są – Ewa Wyderka, Joanna Frandofert, telefon bezpośredni – 769 50 67 wew. 41.

 3. Wyszukiwanie i przeglądanie dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne.

 4. Dokumenty ujęte w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – udostępnia się w dniu złożenia wniosku.


               Sposób udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie

1. Informacje udostępnia się na:

 • wniosek ustny – w przypadku informacji niewymagających wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej,

 • wniosek pisemny o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, który należy złożyć w sekretariacie urzędu (pok. nr 11) lub przesłać pocztą.

2. Za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów i ich przesyłanie pobiera się opłatę - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz.U. Nr 501, poz. 435), ustalaną w następujący sposób:

 • wyszukiwanie informacji: 5,00 zł, jeśli wymaga wyszukania do 10 dokumentów. Opłata ta ulega zwiększeniu o 0,50 zł za każdy kolejny dokument, jeśli informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów.

 • sporządzanie kopii dokumentów: format A4 – 0,30 zł za stronę czarno-białej kopii, format A3 – 0,60 zł za stronę czarno-białej kopii.

 • za sporządzanie kopii dokumentów lub danych dla celów nauki, szkolnictwa, i oświaty pozaszkolnej, pobiera się ww. opłaty pomnożone przez współczynnik różnicujący 0,5.

 • przesyłanie kopii dokumentów lub danych: opłata w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych „Polskiej Poczty” za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej, zwiększoną o 2,00 zł w przypadki kopii dokumentów lub danych w formie wydruku, 5,00 zł – w przypadku kopii dokumentów lub danych na nośniku elektronicznym dostarczonym przez wnioskodawcę.

3. Opłatę za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów i danych uiszcza się po jej ustaleniu przez wpłatę w kasie urzędu lub na rachunek bankowy. Opłatę za przesyłkę, uiszcza się przy jej odbiorze.

4. Kopie dokumentów lub danych przesyłane są po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty, można je również odebrać osobiście w pok. 13 (w tym przypadku nie wnosi się opłaty za przesyłkę.Załączniki: Rozmiar:
28.000 KB
47.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Wojkowice
Za treść odpowiada: Ewa Wyderka
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Jaworecka
Data wytworzenia informacji: 2005-10-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-10-21
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-26 14:39

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj
top