logo bip.gov.pl

 Urząd Miasta Wojkowice

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1478940
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 210068
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Strona główna
 Dziennik Ustaw i Monitor Polski   10165
 Dane podstawowe   16671
 Godziny pracy Urzędu Miasta   6568
 Ogłoszenia   65699
 Likwidacja azbestu   4977
 Lista wybranych ławników   6595
 Akcja "Przejrzysta Polska"   5241
  Informacje ogólne   2279
  Zasada przejrzystości   1671
  Zasada przeciwdziałania korupcji   1785
  Zasada partycypacji społecznej   2038
  Zasada przewidywalności   1391
  Zasada fachowości   1506
  Zasada rozliczalności   1521
 Petycje   425
  Petycje składane do Burmistrza w 2016 r.   41
  Petycje składane do Rady Miasta w 2016 r.   116
  Petycje składane do Burmistrza w 2015 r.   158
Organy
 Burmistrz Miasta   14979
 Rada Miasta   15220
  Skład Rady i pełnione funkcje   6765
   Radni wg okręgów wyborczych   1887
  Dyżury radnych   630
  Sesje   7917
   Najbliższa sesja   15283
   Protokoły z sesji VI kadencji   4669
   Protokoły z sesji V kadencji   2988
   Protokoły z sesji VII kadencji   555
  Kadencje rady miasta   725
 Komisje Rady   6475
  Posiedzenia komisji   6108
  Komisje Rady Miasta   297
  Komisja Rewizyjna   1943
   Plan pracy Komisji   1035
  Komisja Gospodarki Komunalnej   2058
   Plan pracy Komisji   1060
  Komisja Budżetu   1936
   Plan pracy Komisji   1149
  Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa   1650
   Plan pracy Komisji   841
  Komisja Sportu i Kultury   1661
   Plan pracy Komisji   920
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu RP   808
 Wybory uzupełniające do Rady Miasta - okręg wyborczy Nr 15   304
 Referendum ogólnokrajowe   608
 Wybory ławników   466
 Wybory Prezydenta RP   839
 Wybory uzupełniające w okręgu wyborczym Nr 9   791
 Wybory samorządowe 2014   7819
 Wybory do Parlamentu Europejskiego   1443
 Wybory uzupełniające do Rady Miasta   3334
 Wybory przedterminowe burmistrza   7423
 Referendum lokalne   4762
 Wybory Parlamentarne 2011   3350
 Wybory samorządowe 2010   5930
  Wyniki wyborów    9116
Urząd Miasta
 Kierownictwo Urzędu   9424
  Zastępca Burmistrza   3824
  Sekretarz Miasta   4636
  Skarbnik Miasta   3681
 Wydziały i komórki organizacyjne   14810
 Regulamin organizacyjny   7693
 Rekrutacja pracowników   59655
  Konkursy   32218
  Ogłoszenie o naborze   98297
  Informacje dotyczące ogłoszonych naborów   19315
  Zasady naboru   8983
  Wyniki naboru   58315
 Finanse   4011
  Opinie RIO   1198
  Podatki i opłaty lokalne   1828
   Podatek od nieruchomości   2195
   Podatek od środków transportowych   1253
   Opłaty lokalne   1606
 Budżet   4228
  Budżet 2015   437
  Budżet 2016 - projekt   120
  Budżet 2014   657
  Budżet 2013   1043
  Budżet 2012   1244
   Wykonanie budżetu za 2012 r.   199
  Budżet 2011   1810
   Wykonanie budżetu za 2011   926
  Budżet 2010   1712
   Wykonanie budżetu za II kw. 2010 r.   1379
   Wykonanie budżetu za 2010   1014
   Sprawozdanie roczne za 2010 r   133
  Budżet 2009   1639
  Budżet 2008   1570
  Budżet 2007   1430
  Budżet 2006   1735
   wykonanie   914
   Informacje dodatkowe   1019
  Budżet 2005   990
   Wykonanie   1102
   Informacje dodatkowe   1079
 Mienie komunalne   4753
  Wykazy nieruchomości   27239
  Ogłoszenia o sprzedaży i najmie   24184
Prawo Lokalne
 Statut   5255
 Prawo miejscowe   1180
 Uchwały Rady Miasta   10477
  Uchwały kadencji 2014-2018   742
  Uchwały kadencji 2010-2014   9668
  Uchwały kadencji 2006-2010   7662
  Uchwały kadencji 2002-2006   3701
  rok 2006   2804
   I kwartał 2005   1352
   II Kwartał 2005 r.   1495
  rok 2005   1257
   IV Kwartał 2005 r.   2810
   III Kwartał 2005 r.   1036
 Zarządzenia Burmistrza   6625
  Rejestr zarządzeń 2016 r.   132
  Rejestr zarządzeń 2015r.   589
  Rejestr zarządzeń 2014 r.   1809
  Rejestr zarządzeń 2013 r.   2564
  Rejestr zarządzeń 2012 r   2530
  Rejestr zarządzeń 2011 r.   3412
  Rejestr zarządzeń 2010 r.   2566
  Rejestr zarządzeń 2009 r.   1896
   Zarządzenia podlegające publikacji   1597
  Rejestr zarządzeń 2008 r.   2357
   Zarządzenia podlegające publikacji   932
  Rejestr zarządzeń 2007 r.   1885
   Zarządzenia podlegające publikacji   1003
  Rejestr zarządzeń 2006 r.   1650
  Rejestr zarządzeń 2005 r.   1661
Karty usług
 Wpis do rejestru wyborców   2271
 Dowody osobiste   7417
  Wydawanie dowodów osobistych   3768
  Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych   1430
  Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego   1410
 Zameldowanie i wymeldowanie   6327
  Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwajacy ponad 3 miesiące   1737
  Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące   1542
  Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące na wniosek strony w trybie administracyjnym   2257
  Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące   1984
  Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące na wniosek strony w trybie administracyjnym   2582
  Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców i Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców   1712
  Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 6 miesięcy    142
  Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy   133
  Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców   2065
 Ewidencja działalności gospodarczej   5822
  Wpis do ewidencji   2406
 Zagospodarowanie przestrzenne i nieruchomości   11504
  Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego   3914
  Wykup komunalnego lokalu mieszkalnego   2627
  Podział nieruchomości   2272
  Numeracja porządkowa nieruchomości   2148
  Rozgraniczenia nieruchomości   1711
  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   2244
  Dzierżawa, najem nieruchomości   2150
  Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego   1920
  Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej użytkowania wieczystego   1917
  Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przyległej   1872
  Ustanowienie służebności   1467
  Zaświadczenie o zgodności użytkowania obiektu z planem zagospodarowania   1787
  Czasowe zajęcie terenu   1739
 Urząd Stanu Cywilnego   6342
  Zawarcie związku małżeńskiego   2116
  Zawarcie związku małżeńskiego w USC   1686
  Zgłoszenie urodzenia dziecka   1485
  Akt zgonu   1577
  Odpisy z ksiąg stanu cywilnego   1700
  Zaświadczenia o zdolności prawnej do aktu małżeństwa za granicą   1363
  Decyzja na zawarcie małżeństwa przed terminem oczekiwania   1388
  Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem   1559
  Wpis do ksiąg aktu sporządzonego za granicą   1326
  Sprostowanie błędów pisarskich   1353
  Uzupełnienie danych aktu stanu cywilnego   1374
  Zmiana imienia dziecka   1307
  Uznanie ojcostwa   1353
  Nadanie dziecku nazwiska męża matki   1346
  Zmiana imienia i nazwiska   1470
 Podatki   5924
  Ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych   3171
  Podatek od środków transportowych od osób fizycznych   1928
  Decyzje w sprawie ulg podatkowych   1509
  Zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych   1613
 Ochrona środowiska   7630
  Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie   1939
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia   2368
  Zgłoszenie instalacji do eksploatacji   1639
  Złożenie informacji o wyrobach z azbestem   1495
 Zezwolenia i licencje   5592
  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych   1770
  Zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego   2024
  Zezwolenie na wykonanie zjazdu z drogi gminnej   1947
  Zezwolenie na umieszczenie reklamy na działce gminy   2059
  Zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewów   2488
  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania bezodpływowych zbiorników   1805
  Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy agresywnej   1609
  Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką   1785
  Organizacja imprez masowych   1935
  Organizacja imprez niemasowych, artystycznych i rozrywkowych   7325
 Lokale mieszkalne i użytkowe   8318
  Dodatki mieszkaniowe   2147
  Najem gminnego lokalu mieszkalnego   4429
  Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym   4646
  Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym   4850
 Pozostałe   7419
  Umowa o dostawę wody i odprowadzanie ścieków   1881
  Zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego   1323
  Opiniowanie czasowej zmiany organizacji ruchu   1662
  Opieka nad bezdomnymi zwierzętami   1347
  Potwierdzenie własnoręczności podpisu   1519
  Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłat od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   1347
  Uzgodnienie wykonania przyłączy mediów przebiegających w pasie drogowym drogi gminnej   2020
  Wpis do Rejestru działalności regulowanej   1777
Zamówienia Publiczne
 Przetargi i Konkursy   46196
  Ogłoszenia rok 2016   1783
  Ogłoszenia rok 2015   9935
  Wyniki przetargów   2228
  Ogłoszenia rok 2014   13679
  Wyniki przetargów   7679
  Ogłoszenia rok 2013   23411
  Wyniki przetargów   17657
  Ogłoszenia rok 2012   20183
  Wyniki przetargów   15761
  Ogłoszenia rok 2011   32465
  Wyniki przetargów   26651
 Zamówienia poniżej 30 tys. euro   10528
  Ogłoszenia 2016 r   221
  Ogłoszenia   48556
  Wyniki   12994
Jednostki organizacyjne
 Miejski Zespół Oświaty i Wychowania   6175
  Zasady naboru    1452
  Nabór pracowników   1729
  Wyniki naboru   2277
  Ogłoszenia   8680
 Przedszkole   3790
  Statut Przedszkola   4304
 Szkoła Podstawowa Nr 1   6268
 Szkoła Podstawowa Nr 3   4727
 Gimnazjum   6881
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   10025
 Biblioteka Miejska   3930
 Miejski Ośrodek Kultury   3115
Organizacje pozarządowe
 Konkursy   13879
 Aktualności   827
 Program współpracy   943
 Konkursy   1748
 Małe granty   1564
Zakład Gospodarki Komunalnej
 Ogłoszenia    3928
  Informacje dotyczące naboru   447
  Wyniki naboru   819
Żłobek Miejski
 Ogłoszenia   3397
  Ogłoszenia o naborze   5039
  Wyniki naboru   1792
 Rejestr   237
Strategie i programy
 Strategia rozwoju miasta   4396
 Program ochrony środowiska   3266
  Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska   1015
 Program gospodarki odpadami   3294
  Sprawozdanie z wykonania programu   1897
 Lokalny Program Rewitalizacji   2253
 Program Gospodarki Niskoemisyjnej    353
Rejestry i wykazy
 Rejestr Instytucji Kultury   1912
Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia burmistrza   761
 Radni VII kadencja   883
 Radni VI kadencja   24561
 Radni V kadencja   10995
 Oświadczenia majątkowe za 2014   1228
 Oświadczenia majątkowe za 2013 r.   1283
 Oświadczenia majątkowe składane w trakcie 2013 r.   2090
 Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku 2012   2117
 Oświadczenia majątkowe za 2012 r   2009
 Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku 2011   2959
 Oświadczenia majątkowe za 2011   3025
 Oświadczenia majątkowe za 2010 rok   1969
  Urząd Miasta i Jednostki Organizacyjne   2565
 Oświadczenia majątkowe za 2009 rok   2389
  Urząd Miasta   1902
  Jednostki organizacyjne   1422
 Witold Kwiecień - Burmistrz Miasta (21.11.2010-28.10.2012)   1288
 Zofia Gajdzik - burmistrz 2013-2014   488
  Uchwały VII kadencji 2014-2018   305
  uchwały VI kadencji   154
   rok 2010 i 2011   2663
   uchwały 2012   1574
   uchwały 2013   942
   uchwały 2014   454
   Oświadczenia majątkowe za 2011   519
  wybory samorządowe   211
  Opinie Rio   229
  zarządzenia 2014   972
Informacja o środowisku
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku   3267
 Publicznie dostępny wykaz danych   3607
 Rejestr działalności regulowanej   3825


wersja do druku drukuj
top